Façanes

Les solucions constructives per a les façanes són molt diverses.

Segons l'acabat pot ser de: arrebossat, pedra, panells prefabricats, rajoles, fusta, maó vist, formigó vist...

Tenint en compte l'aïllament, es poden aïllar per l'interior o per l'exterior, independentment de l'acabat que se'ls vulgui donar.